กฎและกติกาการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ผ่านสามัคคีสาร

(Regulation and policy for the submission of Samaggi Sara article)

รูปแบบของบทความ (Format of the article)

 • ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านความยาวของบทความ
 • ผู้เขียนสามารถส่งบทความมาทางอีเมล sara@samaggisamagom.com
 • บทความต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx หรือ Google Document เท่านั้น ไม่มีข้อจำกัดด้านฟอนต์และขนาดฟอนต์
 • หากผู้เขียนประสงค์แนบรูปในบทความ กรุณาส่งรูปดังกล่าวเป็นไฟล์แยกในรูปแบบ .jpg หรือ .png เท่านั้น กรุณาตั้งชื่อไฟล์รูปตามลำดับที่ต้องการใส่ในบทความ คำอธิบายรูปและตำแหน่งรูปควรอยู่ในบทความเรียบร้อยแล้วตามตำแหน่งที่ผู้เขียนประสงค์
 • หากผู้เขียนประสงค์แนบวีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวในบทความ กรุณาระบุลิงค์ของวีดีโอในรูปแบบลิงค์หรือ QR Code ในบทความด้วย เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ในรูปแบบวารสารฉบับจริงได้เมื่อจบปีการศึกษา โดยคณะบรรณาธิการจะแนบวีดีโอตามลิงค์ที่ระบุในบทความในการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
 • ผู้เขียนมีหน้าที่ที่ต้องส่งบทความที่สมบูรณ์พร้อมต่อการตีพิมพ์ที่ได้รับการทบทวนเนื้อหาการใช้คำ และตรวจคำผิดแล้วเท่านั้น
 • กรุณาระบุช่อื -นามสกุลจริง (หรือนามปากกา) ที่ประสงค์ให้ใส่เป็นชื่อเจ้าของบทความ และระบุสถานศึกษา หลักสูตรที่กำลังศึกษา และข้อมูลการติดต่อ หากประสงค์ให้ระบุในบทความ มาทางอีเมลที่ส่งบทความ
 • The article can be in either Thai or English with no length limit.
 • The article can be submitted via sara@samaggisamagom.com
 • The file format must be .doc or .docx only or submitted as a Google Document link. No font or font size limit.
 • If there are any photos or diagrams included in your article, please submit them separately as .jpg or .png file only. Please name the photo as the sequence you want in the article. The legend and the position of the photo in the article must be stated within the article.
 • If you wish to attach the video or animation in the article, please provide it only as a link or qr code within the article. This is to allow the full article to be published in the paper version at the end of the year. The editor will attach the video according to your link in the online version of the article.
 • It is the responsibility of the author to provide the perfect article with fully checked grammar and word choice.
 • Along with your submission, please provide the full name of the author (or pen name) that you want the article to belong to. Please provide the institution, course and contact details if you wish.

เนื้อหาของบทความ (Content)

 • บทความสามารถเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่อยู่ในข่ายของเนื้อหาต่อไปนี้
  • เนื้อหาเหยียด แบ่งแยกชนชั้นในทุกด้าน เนื้อหากลั่นแกล้งผู้อื่น เนื้อหารุนแรง เนื้อหาที่ผิดกฏหมาย
  • เนื้อหาวิจารณ์ที่ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน
  • เนื้อหามุ่งร้ายหรือวิจารณ์ในแง่ลบต่อบุคคล องค์กร ศาสนา กลุ่มคน เชื้อชาติ ลักษณะส่วนบุคคล ตัวตน
  • เนื้อหาเสียดสีที่ไม่ใช่การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
  • ข่าวปลอม ข้อมูลอันเป็นเท็จ
  • โฆษณาทางการค้า
  • เนื้อหาหยาบคายหรือใช้คำรุนแรง
  • เนื้อหาในแง่ลบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน
  • เนื้อหาใดๆที่คณะบรรณาธิการเห็นว่าไม่สมควรเผยแพร่ โดยคณะบรรณาธิการต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมอย่างละเอียดแก่ผู้เขียน
 • ผู้เขียนสามารถส่งบทความทางการเมืองเพื่อเผยแพร่ได้ โดยต้องเป็นกลาง (วิจารณ์ทั้งข้อดีและข้อเสีย ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด) และไม่เป็นการโจมตีบุคคล องค์กร กลุ่มคน ชาติโดยตรง
 • คณะบรรณาธิการมีสิทธิเด็ดขาดในการปฏิเสธการเผยแพร่บทความเมื่อบทความขัดต่อข้อกำหนดข้างต้น
 • ผู้เขียนมีสิทธิโต้แย้งคำตัดสินของคณะบรรณาธิการโดยบทความดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา และการตัดสินของคณะกรรมการที่ปรึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด
 • The content can be about anything but the following contents are prohibited
  • Racist/ discriminating/ bullying/ violent/ illegal content
  • Criticism without factual or academic supporting evidence.
  • Direct negative criticism towards the person/ organisation/ religion/ nation/ social group/ race/ identities
  • Sarcasm content that has no intention for constructive criticism.
  • Fake news
  • Commercial advertisement
  • Inappropriate strong language
  • Toxic content that produce no good cause to the audience
  • Any content that the editor decided not to approve, but the editor needs to provide a valid logical reason.
 • Political content can be submitted but it has to be neutral and without the direct assault to any organisation, people, group of people, and nations.
 • The editor has the right to reject the submission if it is against the regulations and needs to provide the full explanation to the author. The decision made by the editor must be final.
 • The author has the full right to object to the decision of the editor. The contested article will be reviewed by the advisory committee and their decision is final.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลอกเลียนผลงานและความยินยอม (Plagiarism and consent)

 • บทความที่ส่งต้องเป็นของผู้เขียนเท่านั้น หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนบทความให้นำมาเผยแพร่ต่อ บทความแปลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบทความต้นฉบับในการแปลและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากมีการอ้างอิงถึงข้อมูลใดๆ หรือใช้สื่อใดๆในบทความที่ไม่ใช่ผลงานของผู้เขียน ผู้เขียนต้องอ้างอิงในรูปแบบ Harvard Style (ดูตัวอย่างได้จากเว็บของ Imperial College London: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/harvard.pdf)
 • หากบทความหรือสื่อที่ใช้มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตาม เช่น รูปภาพที่เห็นใบหน้าชัดเจน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะอยู่ก่อนแล้ว ผู้เขียนต้องแนบคำยินยอมอันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้
 • หากบทความหรือส่วนหนึ่งของบทความมีส่วนที่กล่าวถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ผู้เขียนต้องมีหลักฐานคำยินยอมให้เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่มคนหรือบุคคลที่ถูกกล่าวถึง
 • คณะบรรณาธิการมีสิทธิเด็ดขาดในการปฏิเสธการเผยแพร่บทความหากพบว่าบทความมีการลอกเลียนเนื้อหาโดยไม่ได้อ้างอิง หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้ความยินยอมข้างต้น
 • The article submitted must be original to the author or have the evidence of the consent to publish by the original author. The translation of the work can be submitted but requires the evidence of consent from the original article.
 • The use of information or any media in the article that is not original to the author must be cited and referenced using the Harvard style reference format (See the example from the Imperial College London: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-supportservices/library/public/harvard.pdf)
 • If the media or article contains the private personal information, namely, full face photo, address, telephone number, email address, any other contact information, and any other information that hasn’t been published online before, the author must provide the evidence of consent to publicise the data by the owner of that data.
 • If the main idea of the paragraph of the article is about the person or group of people that are not the public figure, the evidence of the consent to publish the article from that person is required.
 • The editor remains the right to reject the paper if it is found to be plagiarised or breach the consent.

ขั้นตอนการส่งบทความ (Submission process)

 • เมื่อส่งบทความมาทางอีเมลล์ สามัคคีสมาคมฯจะตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันการได้รับบทความภายใน 2 วัน
 • ขั้นการพิจารณาบทความจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่สามัคคีสมาคมฯ ยืนยันการได้รับบทความ โดยเมื่อรู้ผล เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาเป็น สามารถเผยแพร่ได้ต้องการการแก้ไขปรับปรุง หรือ ปฏิเสธการเผยแพร่
 • หากต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ผู้เขียนสามารถปรับปรุงและส่งกลับมาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าบทความจะได้รับผลเป็นสามารถเผยแพร่ได้ โดยจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 3 วันต่อการแก้ไข 1 ครั้ง
 • หากได้รับการแจ้งผลเป็นสามารถเผยแพร่ได้ สามัคคีสมาคมจะเผยแพร่บทความดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสามัคคีสมาคมภายใน 3 วันนับจากวันแจ้งผล หากผู้เขียนต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันใดในบทความ กรุณาแจ้งทางสามัคคีสมาคมฯ มาทางอีเมล
 • เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาของผู้อ่าน สามัคคีสมาคมฯจะกำหนดหมวดหมู่ให้กับแต่ละบทความตามความเหมาะสม
 • สามัคคีสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์บทความทางเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ของสามัคคีสมาคมฯ
 • เมื่อจบปีการศึกษา สามัคคีสมาคมฯจะรวบรวมบทความทั้งหมดจัดพิมพ์เป็นวารสารในรูปแบบออนไลน์และฉบับรูปเล่ม
 • Samaggi Samagom will reply to the email to confirm the successful dra! submission within 2 working days via email.
 • The review process must not take more than one week a!er the confirmation then the staff will inform the result of the article review as accepted, required correction, or rejected.
 • The author, if they have to correct their article, can take as much time as they want to improve the article, then resubmit it again. It must take less than 3 days for the review for the second submission. The article will be edited until all the corrections have been made.
 • A!er Samaggi Samagom accepts the article, Samaggi Samagom will post it on the Samaggi Sara Webpage within 3 days a!er the result. If the author wants to modify or make any corrections after submission, please inform Samaggi Samagom via email.
 • Samaggi Samagom will assign tags to the article for the categories it belongs to so that it is convenient to the readers.
 • Samaggi Samagom will promote the article through the website, Facebook Fanpage, and Instagram of Samaggi Samagom.
 • By the end of the academic year, Samaggi Samagom will compile all the published articles and publish them as the magazine in the pdf version and paperback version.

สิทธิในบทความ (Right to the article)

 • ผู้เขียนมีสิทธิในลิขสิทธ์ิของบทความดังกล่าว โดยได้รับความคุ้มครองจากกฏหมายลิขสิทธ์ิของสหราชอาณาจักร
 • สามัคคีสมาคมมีสิทธิในการรวมเล่มบทความเป็นวารสารและจำหน่ายโดยไม่แสวงหาผลกำไร โดยราคาของวารสารจะประกอบด้วยค่าจัดพิมพ์และค่าส่งเท่านั้น โดยการจัดพิมพ์เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่านที่ต้องการสะสมวารสาร และการเก็บเป็นหลักฐานเท่านั้น
 • สามัคคีสมาคมฯมีสิทธิในการใช้ส่วนของบทความหรืออ้างอิงข้อความจากบทความในการประชาสัมพันธ์บทความทางช่องทางต่างๆ
 • The author has the full copyright to the article and will be protected by the copyright law of the United Kingdom.
 • Samaggi Samagom has the right to compile the article into the magazine and sell it for non-profit commercials. The compiled magazine is for those who want to keep it for the collection and the revenue gained is for the printing fee and shipping fee only.
 • Samaggi Samagom has the right to use the portion or quote from the article to use in the promotion of the article via all platforms.