การเปิดรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสมาคม ชุดที่ ๑๑๙

ประกาศสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสมาคม ชุดที่ ๑๑๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒