ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๑๒๑ ขอแสดงจุดยืนในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม และไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม หรือความรุนแรงในทุกกรณี

COVID-19 FAQs

Samaggi Samagom, in association with the Royal Thai Embassy, London, have published a COVID-19 FAQ providing information on travelling, studying and visa application.