ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการปฎิบัติงานของสมาคมมากยิ่งขึ้น

กำหนดการการเลือกตั้งสภานายกและกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓