ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการปฎิบัติงานของสมาคมมากยิ่งขึ้น