ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 120 ขอแสดงจุดยืนในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม และไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม หรือความรุนแรงในทุกกรณี