ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจัดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจัดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔