Posted on

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๑๙

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมป์ คนที่ ๑๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารประกอบการสมัครสภานายกสามัคคีสมาคมของผู้สมัคร

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมป์ คนที่ ๑๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการสมัครสภานายก

นายพีร์ อัศวจินดา

หน้าปกของเอกสารประกอบการสมัครสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙ ของ นายพีร์ อัศวจินดา
วิสัยทัศน์ ของ นายพีร์ อัศวจินดา
นโยบายด้านวิชาการ ของ นายพีร์ อัศวจินดา
นโยบายด้านกิจกรรม ของ นายพีร์ อัศวจินดา
นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ของ นายพีร์ อัศวจินดา
นโยบายด้านการเงิน กฎหมาย และการบริหารงานสมาคมอื่นๆ ของ นายพีร์ อัศวจินดา