Posted on

การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙ ลงวันที ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ฯ คนที่ 119 สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆตามเอกสารด้านล่าง และสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/h4LQEwAiPW9XJkhH8

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙ หน้าแรก
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙ หน้าที่สอง