Posted on

ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมคนที่ ๑๑๙

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ ๑๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมฯ ชุดที่ ๑๑๘ ขอแสดงความยินดีกับนายพีร์ อัศวจินดา ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสภานายกคนที่ ๑๑๙ มา ณ ที่นี้ด้วย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ ๑๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (นายพีร์ อัศวจินดา)