Posted on

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะที่ ๑๑๙ มีความเห็นว่า ควรมีการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคม เนื่องจากข้อบังคับฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หลายข้อมีความล้าสมัย ไม่สะท้อนลักษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันได้แถลงไว้ ณ งานประชุมใหญ่สามัญของสามัคคีสมาคม (Samaggi Summit) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
จะเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริหารจึงได้ลงมติเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ
ของสมาคม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสามัคคีสมาคมฯ ข้อ ๗.๑

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับจนเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก “ข้อ
บังคับสามัคคีสมาคม” เป็น “ธรรมนูญสามัคคีสมาคม” ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสามัคคีสมาคมฯ รวมไปถึง
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้ธรรมนูญสามัคคีสมาคมฯ ฉบับใหม่นี้ ให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการแจ้งผู้แทนจากสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษให้รับทราบโดยเร็ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สมาชิกของสามัคคีสมาคมฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสมาคม และสิทธิของตนเองในฐานะสมาชิกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ
กรรมการสมาคม คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้มีการตีพิมพ์ธรรมนูญสมาคมลงในสื่อสาธารณะของสมาคม
ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายพีร์ อัศวจินดา)
สภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

เพิ่มเติม