Posted on

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๒๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศให้ทราบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ 2 ราย ได้แก่

  1. นายพงศ์ปณต สวะกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ University of Oxford, และ
  2. นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ Royal Holloway, University of London

โปรดเรียกดูเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัคร ท้ายประกาศฉบับนี้

เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัคร

๑. นายพงศ์ปณต สวะกิจ

๒. นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF