Latest announcements from the Thai Students' Association in the UK

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 120 ขอแสดงจุดยืนในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม และไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม หรือความรุนแรงในทุกกรณี

ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการเลือกตั้งขอประกาศว่า นายพงศ์ปณต สวะกิจ ได้รับเลือกตั้งเป็นสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ และเป็นการสิ้นสุดการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๒๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศให้ทราบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ 2 ราย ได้แก่ นายพงศ์ปณต สวะกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ University of Oxford, และ นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ Royal Holloway, University of London