Samaggi Samagom

สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Latest announcements from the Thai Students' Association in the UK.


Posted on

ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการเลือกตั้งขอประกาศว่า นายพงศ์ปณต สวะกิจ ได้รับเลือกตั้งเป็นสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ และเป็นการสิ้นสุดการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้

Continue reading ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐
Posted on

วีดิทัศน์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม รุ่นที่ ๑๒๐

ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดิทัศน์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งฯประจำปีนี้ได้ด้านล่าง

Continue reading วีดิทัศน์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม รุ่นที่ ๑๒๐
Posted on

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๒๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศให้ทราบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ 2 ราย ได้แก่

  1. นายพงศ์ปณต สวะกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ University of Oxford, และ
  2. นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ Royal Holloway, University of London
Continue reading รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๒๐
Posted on

การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ลงวันที ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue reading การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐
Posted on

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะที่ ๑๑๙ มีความเห็นว่า ควรมีการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคม เนื่องจากข้อบังคับฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หลายข้อมีความล้าสมัย ไม่สะท้อนลักษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันได้แถลงไว้ ณ งานประชุมใหญ่สามัญของสามัคคีสมาคม (Samaggi Summit) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
จะเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริหารจึงได้ลงมติเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ
ของสมาคม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสามัคคีสมาคมฯ ข้อ ๗.๑

Continue reading ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓