Latest announcements from the Thai Students' Association in the UK

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจัดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจัดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๑๒๑ ขอแสดงจุดยืนในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม และไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม หรือความรุนแรงในทุกกรณี