Latest announcements from the Thai Students' Association in the UK

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุม วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๑๒๑ ขอแสดงจุดยืนในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม และไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม หรือความรุนแรงในทุกกรณี

ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการเลือกตั้งขอประกาศว่า นายพงศ์ปณต สวะกิจ ได้รับเลือกตั้งเป็นสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ และเป็นการสิ้นสุดการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๒๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศให้ทราบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ 2 ราย ได้แก่ นายพงศ์ปณต สวะกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ University of Oxford, และ นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ Royal Holloway, University of London

การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ลงวันที ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการปฎิบัติงานของสมาคมมากยิ่งขึ้น

กำหนดการการเลือกตั้งสภานายกและกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓