Posted on

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะที่ ๑๑๙ มีความเห็นว่า ควรมีการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคม เนื่องจากข้อบังคับฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หลายข้อมีความล้าสมัย ไม่สะท้อนลักษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันได้แถลงไว้ ณ งานประชุมใหญ่สามัญของสามัคคีสมาคม (Samaggi Summit) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
จะเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริหารจึงได้ลงมติเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ
ของสมาคม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสามัคคีสมาคมฯ ข้อ ๗.๑

Continue reading ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓