Posted on

ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการเลือกตั้งขอประกาศว่า นายพงศ์ปณต สวะกิจ ได้รับเลือกตั้งเป็นสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ และเป็นการสิ้นสุดการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้

Continue reading ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐
Posted on

วีดิทัศน์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม รุ่นที่ ๑๒๐

ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดิทัศน์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งฯประจำปีนี้ได้ด้านล่าง

Continue reading วีดิทัศน์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม รุ่นที่ ๑๒๐
Posted on

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๒๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศให้ทราบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ 2 ราย ได้แก่

  1. นายพงศ์ปณต สวะกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ University of Oxford, และ
  2. นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ Royal Holloway, University of London
Continue reading รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๒๐
Posted on

การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ลงวันที ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue reading การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐
Posted on

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะที่ ๑๑๙ มีความเห็นว่า ควรมีการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคม เนื่องจากข้อบังคับฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หลายข้อมีความล้าสมัย ไม่สะท้อนลักษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันได้แถลงไว้ ณ งานประชุมใหญ่สามัญของสามัคคีสมาคม (Samaggi Summit) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
จะเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริหารจึงได้ลงมติเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ
ของสมาคม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสามัคคีสมาคมฯ ข้อ ๗.๑

Continue reading ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓