Posted on

ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะที่ ๑๑๙ มีความเห็นว่า ควรมีการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคม เนื่องจากข้อบังคับฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หลายข้อมีความล้าสมัย ไม่สะท้อนลักษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันได้แถลงไว้ ณ งานประชุมใหญ่สามัญของสามัคคีสมาคม (Samaggi Summit) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
จะเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริหารจึงได้ลงมติเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ
ของสมาคม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสามัคคีสมาคมฯ ข้อ ๗.๑

Continue reading ประกาศสามัคคีสมาคมฯ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสมาคม และประกาศใช้ธรรมนูญสมาคมฉบับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
Posted on

กำหนดการการเลือกตั้งสภานายกและกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue reading กำหนดการการเลือกตั้งสภานายกและกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
Posted on

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue reading ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓
Posted on

การเปิดรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสมาคม ชุดที่ ๑๑๙

ประกาศสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสมาคม ชุดที่ ๑๑๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Continue reading การเปิดรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสมาคม ชุดที่ ๑๑๙
Posted on

ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมคนที่ ๑๑๙

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ ๑๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Continue reading ผลการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมคนที่ ๑๑๙