Posted on

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๑๙

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมป์ คนที่ ๑๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารประกอบการสมัครสภานายกสามัคคีสมาคมของผู้สมัคร

Continue reading รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม คนที่ ๑๑๙
Posted on

การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙ ลงวันที ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Continue reading การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ คนที่ ๑๑๙
Posted on

กำหนดการการเลือกตั้งสภานายกและกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ ๑๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Continue reading กำหนดการการเลือกตั้งสภานายกและกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
Posted on

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Continue reading ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒